Avís legal

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

El lloc web www.optimbike.com està dirigit a la informació personal dels usuaris que facin ús d’aquest i el seu accés i utilització es regeixen per les presents condicions generals, així com per la legislació que hi sigui d’aplicació. Ha estat publicat per INTER EMPORDÀ, S.L., amb CIF: B-17229139 i domicili social al C/ Santa Llogaia, 72 – 17600 Figueres (Girona). Correu electrònic: info@optimbike.com. Telèfon: 972 50 43 72.

La connexió i l’accés al present lloc web implica, per part de l’usuari, l’acceptació íntegra i sense reserves de les següents:

 

CONDICIONS GENERALS

1- Drets de propietat intel·lectual i industrial

INTER EMPORDÀ, S.L., és únic i exclusiu dels drets d’autor i altres drets de propietat intel·lectual i industrial sobre la totalitat dels elements d’aquest lloc web, incloent material escrit, elements gràfics i audiovisuals, programes d’ordinador, marques registrades o en procés de registre, signes distintius i dominis d’internet. Tots els drets d’explotació d’aquests (especialment la reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, participació i remuneració per còpia privada) queden reservats. Queden exclosos aquells elements obtinguts amb llicència d’ús, cas en què la propietat correspon al seu autor.

Es prohibeix, especialment, la reproducció total o parcial dels continguts d’aquest lloc web sense la prèvia autorització per escrit d’INTER EMPORDÀ, S.L., qui es reserva el dret d’emprendre quantes accions legals en dret procedeixi davant qualsevol vulneració d’aquesta prohibició.

Els usuaris d’aquest web hauran d’utilitzar tots els continguts integrats o facilitats a través d’ell (en endavant, referits com als “Continguts”) de manera diligent, correcta i legal i, en particular, es comprometen a no: (i) utilitzar els Continguts amb el propòsit o amb efectes contraris a la llei, la moral i l’ordre públic; (ii) reproduir o copiar (en tot o en part), distribuir (a través de qualssevol mitjans), permetre l’accés al públic a través de cap comunicació pública; (iii) distribuir, reproduir, transformar, modificar, o utilitzar els Continguts; (iv) treure, eliminar o manipular les dades identificadores d’INTER EMPORDÀ, S.L., i els seus avisos de reserva de drets, així com les proteccions tècniques que poguessin formar part dels Continguts.

Tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la informació i els Continguts del web www.optimcar.com pertanyen en exclusiva a INTER EMPORDÀ, S.L. Els continguts estan protegits per la Legislació de Propietat Intel·lectual i Llei de Marques, a més de la legislació complementària. Els Continguts no podran ser transformats, reproduïts, comunicats públicament o distribuïts a cap tercer o utilitzats amb fins comercials.

A no ser que s’especifiqui el contrari, els Continguts són per a ús personal de l’usuari i no per al seu ús comercial. Els usuaris no podran modificar, copiar, distribuir, transmetre, mostrar, executar, reproduir, publicar, llicenciar, crear treballs derivatius, transferir o vendre qualsevol informació, software, productes o serveis obtinguts o inclosos en els Continguts i/o en aquest web. A no ser que s’especifiqui el contrari, INTER EMPORDÀ, S.L., no atorga cap llicència o autorització de cap tipus sobre els seus drets de propietat intel·lectual o industrial, o sobre qualssevol altres drets de propietat relacionats amb aquest web i els seus continguts. INTER EMPORDÀ, S.L., es reserva el dret a denegar o eliminar l’accés a aquest web en qualsevol moment i sense previ avís. INTER EMPORDÀ, S.L., vetllarà tant pel compliment de les anteriors condicions com per la deguda utilització dels continguts presentats a la seva pàgina web, exercint totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari.

 

2- Informació sobre productes i serveis

A través d’aquest lloc web, INTER EMPORDÀ, S.L., ofereix productes i serveis vinculats al sector automoció en diferents àrees i busca satisfer les necessitats dels usuaris.

La informació i il·lustracions que apareixen en aquest lloc web es basen en les característiques tècniques vigents en el moment de la seva posada en xarxa.

En qualsevol cas, les informacions que apareixen són de caràcter general i on tenen cap valor contractual.

INTER EMPORDÀ, S.L., està a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta respecte dels productes i serveis indicats en el present lloc web.

 

3- Protecció de dades de caràcter personal

La navegació i consulta del lloc web pot realitzar-se sense necessitat que l’usuari hagi de revelar la seva identitat o altres informacions o dades de caràcter personal de la seva titularitat.

Existeixen formularis al lloc web en els quals l’usuari pot facilitar dades de caràcter personal per sol·licitar un servei o informació; per això, a continuació, l’informem del tractament de les susdites dades:

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades personals i informacions que faciliti l’usuari en els formularis d’aquest lloc web quedaran registrats en un fitxer el responsable del qual és INTER EMPORDÀ, S.L., amb la finalitat de gestionar el servei sol·licitat que s’identifica en el formulari de sol·licitud.

En els formularis de sol·licitud de dades personals s’indica el caràcter obligatori, o no obligatori, de proporcionar les dades que se sol·liciten. La negativa a proporcionar les dades qualificades com a obligatòries suposarà la impossibilitat de prestar el servei o informació sol·licitat/da.

L’usuari que facilitat les dades sol·licitades en els formularis declara ser el titular d’aquests, ser major d’edat, responent-ne i de la veracitat de les dades i informacions per ell facilitats per subscriure’s o sol·licitar el servei; reservant-se ÒPTIMCAR el dret a excloure dels serveis a tot usuari que hagi facilitat dades falses o que no es corresponguin amb la titularitat de l’usuari, sense prejudici de les altres accions que procedeixen per dret.

El titular de les dades personals podrà exercitar el dret d’accés a les seves dades de caràcter personal, rectificar-les, cancel·lar-les, oposar-s’hi o limitar el seu tractament i sol·licitar-ne la portabilitat, mitjançant sol·licitud escrita acompanyada d’una còpia del DNI o un altre document oficial d’identificació personal, dirigida a ÒPTIMCAR, C/ Santa Llogaia, 72 – 17600 Figueres (Girona) o a través de la direcció de correu electrònic: info@optimbike.com.

Autorització del tractament de dades personals per a l’enviament d’informacions comercials.

Si vostè, com a usuari, marca la casella acceptant la clàusula d’enviaments comercials, presta el seu consentiment per tal que INTER EMPORDÀ, S.L., pugui enviar-li en endavant, fins i tot una vegada finalitzat/rebut el servei sol·licitat en aquest web, per qualsevol mitjà, inclòs l’ús del correu electrònic, SMS o mitjà equivalent, informacions i/o publicitat sobre productes i serveis propis o de tercers referits al sector de l’automoció.

L’autorització per tal que INTER EMPORDÀ, S.L., pugui enviar-li informacions i/o publicitat per mitjans electrònics (e-mail, SMS, i/o comunicacions electròniques equivalents), en els termes establerts amb anterioritat, podrà revocar-la en qualsevol moment mitjançant sol·licitud a la següent direcció info@optimbike.com, o si així ho desitja, dirigint-se a C/ Santa Llogaia, 72 – 17600 Figueres (Girona).

 

4- Links

Per poder incorporar un link remetent al lloc web www.optimbike.com serà necessària una autorització prèvia i per escrit d’INTER EMPORDÀ, S.L., que no podrà considerar-se, en cap cas, responsable del contingut, així com dels productes i serveis proposats als llocs web en els quals la pàgina www.optimbike.com s’hi trobi connectada mitjançant links o qualsevol altre tipus d’enllaç.

Els links que aquesta pàgina web facilita tenen l’únic propòsit de facilitar als usuaris la recerca de determinada informació a internet. INTER EMPORDÀ, S.L., no ofereix o comercialitza els productes o serveis o la informació continguda en els llocs web accedits a través de links del seu web, i no serà responsable pels danys que poguessin sorgir pels Continguts, productes, serveis o informació inclosa en els susdits llocs web. INTER EMPORDÀ, S.L., no és responsable de la qualitat, legalitat, veracitat o utilitat de la informació i els serveis a les pàgines web a les qual s’hi accedeixi a través d’aquestes links.

 

5- Limitació de responsabilitat

L’usuari accedirà al lloc www.optimcar.com sota la seva única i entera responsabilitat.

A través d’aquest web, INTER EMPORDÀ, S.L., li facilitat l’accés a una varietat de productes i serveis, incloent la descàrrega d’arxius, fòrums de comunicació i informació sobre productes i serveis (en endavant, tots ells denominats conjuntament els “Serveis”). Els Serveis, incloent qualssevol actualitzacions, canvis, millores o noves propostes, estan subjectes als presents termes i condicions.

INTER EMPORDÀ, S.L., no serà responsable per danys que poguessin derivar-se de la impossibilitat d’accés o continuïtat dels Continguts d’aquest web, de defectes que els usuaris poguessin trobar o produir com a conseqüència del seu accés al web i de la veracitat de la seva informació.

INTER EMPORDÀ, S.L., no serà responsable per qualssevol danys de qualsevol tipus que poguessin deure’s a la presència de virus o altres elements dels Continguts que poguessin produir alteracions en el sistema d’informació, documents electrònics i altres arxius dels usuaris.

INTER EMPORDÀ, S.L., no serà responsable pels danys de qualsevol tipus que poguessin deure’s a la transmissió, circulació, emmagatzemament, recepció, obtenció o accés als Continguts i, en particular, però no en exclusiva, pels danys que poguessin derivar-se de: (i) l’incompliment de drets de propietat intel·lectual o industrial, de secrets comercials, de qualssevol compromisos contractuals, l’honor, drets de la persona o de la vida privada, drets de propietat o qualssevol altres drets d’un tercer com a conseqüència de la transmissió, circulació, emmagatzemament, recepció, obtenció o accés als Continguts; (ii) actes de competència deslleial o de publicitat il·lícita com a conseqüència de la transmissió, circulació, emmagatzemament, recepció, obtenció o accés als Continguts; (iii) falta de veracitat, exactitud, pertinença o actualització dels Continguts; (iv) no utilitat per a qualssevol propòsits o fallada en les expectatives generades pels Continguts; (v) incompliment, retard en el compliment, compliment defectuós o terminació per qualsevol causa de les obligacions assumides per tercers i els contractes executats amb tercers a través o com a conseqüència de l’accés als Continguts.

La informació que conté aquest web pot facilitar-se a través d’internet o altres mitjans. INTER EMPORDÀ, S.L., no garanteix la privacitat de les comunicacions realitzades pels usuaris en relació o a través d’aquest web. Els usuaris d’aquest afirmen conèixer que les comunicacions transmeses a través seu són públiques i no comunicacions de caràcter privat.

 

6- Xarxes socials

L’usuari que es faci fan, seguidor o anàlegs d’INTER EMPORDÀ, S.L., en les diverses xarxes socials, està subjecte al compliment d’aquest Avís Legal i de les condicions establertes per la Xarxa Social, per la qual cosa li recomanem que abans de crear un perfil consulti la Política de Privacitat.

L’accés i ús que l’usuari realitzi del perfil d’INTER EMPORDÀ, S.L., en les diferents xarxes socials és responsabilitat de l’usuari, qui ha de tenir en compte en tot cas que les dades publicades, comentaris, nom del seu perfil i, en el seu cas, la fotografia que hi tingui podrà ser accessible pels altres fans o membres.

Els perfils creats per INTER EMPORDÀ, S.L., en les diferents xarxes socials, estan dirigits a persones majors d’edat, en el supòsit que menors accedeixin a algun d’aquests perfils han d’estar en companyia dels seus pares, tutors o representants legals, qui seran considerats responsables de tots els actes realitzats pels menors.

Les dades que els usuaris de la Xarxa Social posin a disposició d’INTER EMPORDÀ, S.L., passaran a formar part d’un fitxer de la seva responsabilitat i seran utilitzats conforme la política de protecció de dades de caràcter personal que es pot consultar en el punt 3 d’aquest Avís Legal.

 

7- Cookies

Què són les cookies?

Les cookies són un fitxer que es descarrega al seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per reconèixer l’usuari.

INTER EMPORDÀ, S.L., fa ús de cookies en el seu web. Utilitzem la informació que ens faciliten les cookies per dissenyar millor els serveis i informació que oferim, podent utilitzar-la amb altres propòsits, com recopilar informació (inclosa la seva direcció d’IP), registrar les seves visites o estudiar pautes de trànsit en el nostre web, de manera que les seves visites siguin encara més gratificants, i per estudiar l’eficàcia de la nostra comunicació amb els usuaris.

Si no desitja que INTER EMPORDÀ, S.L., desplegui cookies en el seu navegador, pot configura-lo perquè les rebutgi. La seva deshabilitació podria ocasionar petits problemes de navegació per als usuaris d’aquest web; per això, per a una òptima experiència de navegació i ús del lloc es recomana acceptar aquests elements, pel qual no és necessària cap acció per part de l’usuari.

Els tipus de cookies que utilitza aquesta pàgina web són les següents:

· Cookies tècniques: són aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través d’una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella existeixin com, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d’accés restringit, recordar els elements que integren un encàrrec, realitzar el procés de compra d’un encàrrec, realitzar la sol·licitud d’inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so o compartir continguts a través de les xarxes socials.

· Cookies de personalització: són aquelles que permeten a l’usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d’una sèrie de criteris en el terminal de l’usuari.

· Cookies d’anàlisi: són aquelles que permeten al seu responsable el seguiment i anàlisi del comportament dels usuaris dels llocs web als quals estan vinculades. La informació recollida mitjançant aquest tipus de cookies s’utilitza en la mesura de l’activitat dels llocs web, aplicació o plataforma i per a l’elaboració de perfils de navegació dels usuaris dels dits llocs, aplicacions i plataformes, amb el fi d’introduir millores en funció de l’anàlisi de les dades d’ús que fan els usuaris del servei.

L’aplicació que utilitzem per obtenir i analitzar la informació de la navegació és Google Analytics: http://www.google.com/analytics/ i http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/

Aquesta aplicació ha estat desenvolupada per Google, que ens presta un servei d’anàlisi de l’audiència de la nostra pàgina. Google pot utilitzar aquestes dades per millorar els seus propis serveis i per oferir serveis a altres empreses. Pot conèixer aquests altres usos des dels enllaços indicats.

Aquesta eina no obté dades dels noms o cognoms dels usuaris ni de la direcció postal des d’on es connecten. La informació que obté està relacionada, per exemple, amb el nombre de pàgines visitades, l’idioma, la xarxa social en la qual es publiquen les nostres notícies, la ciutat a la qual està assignada la direcció IP des de la qual accedeixen els usuaris, el nombre d’usuaris que ens visiten, la freqüència i reincidència de les visites, el temps de visita, el navegador que utilitzen, l’operador o tipus de terminal des del qual es realitza la visita.

Per permetre, conèixer, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip, pot fer-ho mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat en el seu ordinador. Pot trobar informació sobre com fer-ho depenent del seu navegador:

Firefox des d’aquí: http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en-

Chrome des d’aquí: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

Explorer des d’aquí: https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Safari des d’aquí: http://support.apple.com/kb/ph5042

Opera des d’aquí: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

 

8- Posada al dia

INTER EMPORDÀ, S.L., es reserves el dret de modificar i actualitzar, sense preavís, les presents Condicions Generals i qualsevols elements, producte o servei que aparegui al lloc web.

Els usuaris quedaran sotmesos a totes aquestes modificacions, havent de consular les presents Condicions Generals en cada connexió.

 

9- Legislació aplicable i jurisdicció competent

Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi el lloc web www.optimbike.com, serà d’aplicació la legislació espanyola, essent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats, els Jutjats i Tribunals de Figueres i, en el seu cas, els Tribunals Arbitrals de consum o similars als quals pogués trobar-se adherida INTER EMPORDÀ, S.L., en el moment de produir-se la controvèrsia.

Protecció de dades

Según la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa al usuario que los datos personales facilitados a través del presente sitio web serán tratados conforme a la Ley 15/1999 y normativa de desarrollo. Los datos facilitados pasarán a formar parte de un fichero el responsable del cual es ÒPTIMBIKE cuyo tratamiento tiene como finalidad atender las solicitudes de información y cualquier otra cuestión que se plantee, así como gestionar las comunicaciones de la empresa y el envío de información.

Con el uso del formulario de contacto o el envío de correo electrónico, el usuario consiente y acepta de forma expresa el tratamiento de los datos en la forma indicada, así como el envío posterior de información comercial de interés sobre nuestros productos y servicios.

El usuario podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación dirigiéndose por escrito a la Dirección de ÒPTIMBIKE en : avenida de Roses, 60 - 17600 Figueres (Girona) o por correo electrónico a info@optimbike.com adjuntando en cualquier caso fotocopia de su DNI.

Consentiment comunicacions comercials

Doy mi consentimiento expreso para recibir comunicaciones comerciales posteriores de ÒPTIMBIKE, por correo electrónico, SMS y otros medios de comunicación ofimáticos, tal como establece la Ley LSSI / CE 34/2002.

Si quiere dejar de recibir publicidad o informaciones comerciales puede solicitar la baja mandando un correo electrónico a la dirección info@optimbike.com, indicando la palabra BAJA.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
Top